ساریه الاهواز

عشایر غیور و ادبای عزیز اهوازی

قبائل عرب خوزستان

قبائل عرب خوزستان

قبیله الجواد-بیت احمیرـقبیله الزیرج ـ عشیره الازارقه ـ قبیه بنی اسد ـ الانصاریه ـ الاماره ـ عشیره اوس ـ عشیره الباجی ـ قبیله الباوی ـ عشیره الجاجره ـ عشیره البحارنه ـ عشیره البخات ـعشیره البروایه ـ عشیره البهادل ـ ال البطاط ـ عشیره البغلانیه ـ عشیره البنده ـ البوبصیری ـ عشیره البو بالد ـ عشیره بنو بیان ـ عشیره التفاخ ـ قبیله بنی تمیم ـ قبیله الثوامرـ عشیره الجعافره ـ عشیره الجعاعره ـ تیره الجزایری ـ الجمالدین ـ عشیره حزبه ـ عشیره جلیزی ـ عشیره جریش ـ عشیره الجبارات (الجبور فی العراق) ـ عشیره الثعالب ـ عشیره الجعاوله ـ عشیره الجواسب ـ عشیره الجوابر ـ عشیره الحجیه ـ عشیره الحردانه ـ عشیره الحردان ـ الحزیم ـ عشیره الحساویه ـ عشیره الحلاف ـ عشیره البو حمادی ـ عشیره البو حمدان ـ عشیره الحمزه ـ عشیره الحمودی ـ عشیره الحمید ـ عشیره الحناتشه ـ عشیره بنو حنظله ـ عشیره الحوافظ ـ عشیره الحویزی ـ عشیره نیس ـ عشیر ه ساکیه ـ عشیره الکوت ـ عشیره اهل جرف ـ عشیره بنوحطیط ـ عشیره الحیادر ـ قبیله بنی خالد ـ عشیره بنو خاقان ـ عشیره الخرسان ـ عشیره الخزعل ـ قبیله الخزرج ـ قبیله الخفاجه ـ عشیره الخمیس ـ عشیره الخنافره ـ عشیره الخویات ـ عشیره دبیس ـ عشیره الرئیس ـ عشیره درام ـ عشیره الدحیمی ـ عشیره الدخین ـ عشیره البو درج ـ عشیره الدغاغله ـ عشیره الدفافعه ـ عشیره الدلفیه ـ عشیره ال دلام ـ عشیره دیالم ـ عشیره الذکیه ـ عشیره الذویب ـ عشیره الذهیبیات ـ عشیره الربود ـ عشیره بنی رشید ـ عشیره الرکاض ـ عشیره الرویشد ـ عشیره الزبید ـ قبیله الزبید ـ عشیره الزبیدات ـ عشیره الزگان ـ عشیره بنو زریق ـ عشیره الزغیب ـ عشیره الزویدات ـ عشیره الزهیریه ـ عشیره بنوزیاد ـ عشایر الساده ـ عشیره الربیعه ـ عشیره الساعد ـ قبیله بنی ساله ـ عشیره السبتی ـ عشیره بنو لبیع ـ عشیره سرای ـ عشیره ال سریه ـ عشیره بنوسعید ـ عشیره بنو سکین ـ عشیره البوسلطان ـ عشیره السلامات ـ عشیره سلیمان ـ عشیره ال سمیط ـ عشیره سواری ـ عشیره السواعد ـ عشیره السودان ـ عشیره الشاوریه ـ عشیره السید شبیب ـ بیت مشعل ـ عشیره الشدود ـ قبیله الشرفا ـ عشیره الشریفات ـ عشیره ال شمس ـ عشیره الشماخنه ـ عشیره الشموس ـ عشیره الشویلات ـ عشیره بیت صخر ـ عشیره الصرخه ـ عشیره الصلیح ـ عشیره الصلبوخ ـ عشایر الصابئه ـ عشیره الصور ـ عشیره الصقور ـ عشیره الصیاح ـ عشیره الصیامر ـ عشیره الضبه ـ قبیله بنی طرف ـ سادات طالقانی ـ عشیره الظلوم ـ عشیره ال عامر ـ عشیره عبدویس ـ عشیره عبدالخان ـ عشیره العبوس ـ


عشیره عبوده - عشیره عباده - عشیره العراگات - عشیره العساکره - عشیره البو عطوی - عشیره اعگیل - عشیره بنی عقبه - طایف العکاشه - قبیله عچرش - عشیره العمور - عشیره العنافجه - عشیره العوابد - عشیره العیدان - عشیره بیت غانم - عشیره البو غبیش - عشیره البو غضبان - عشیرره البو فرحان - عشیره الفرطوس - عشیره الفزاره - عشیره الفضل - عشیره الفهود - عشیره القطارنه - عشیره الفواضل - عشایر القنواتیه - عشیره القوام - قبیله ال کثیر - عشیره الکثیرات - قبیله بنی کعب - قبیله کعب شوش - عشیره الکردونی - قبیله چنانه - عشیره ال کنعان - قبیله بنی لام - قبیله بنی مالک - عشیره مجدم - عشیره البو محسن - عشیره البو حمود - عشیره محمد العبید - قبیله البو محمد - قبیله المذحج - عشیره المراونه - عشیره المراعی - عشیره بنو مره - عشیره حزیرعه - قبیله مزرعه - عشیره البو مسلم - عشیره المطور - عشیره البو معروف - عشیره معاویه - عشیره البو معبد - عشیره المعدان - قبیله المتفق - عشیره المنیعات - قبیله میاح - عشیره مهدیه - عشیره بیت نبهان - قبیله النصار - عشیره النواصر - عشیره النوافل - عشیره بنو نعامه - عشیره بنو ویس - عشیره الهواشم - عشیره هلالات.

+   reza ; ٥:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir