ساریه الاهواز

عشایر غیور و ادبای عزیز اهوازی

ابوذیات

قسم بللی ابوفت العصر یاذن
اللیالی لوجفن یاناس یاذن
اخیط جروحی ذنّی هذن یاذن
کثیرات او صعب شدهن علیه

 

وحق راس النبی والحسن والحاج
عَلَیْ نکبات دهری ارداف والحاج
شب نارک یشامت کوم والحاج
او خلّ اشما یصیر یصیر بیه

 

دکّات الزمن بیّسن بهمای
او محَّد شعر من هالناس بهمای (بهمی )
أدوّر بالجفن ملکیت بهمای ( بیه مای )
صرت کربلا او نبجی الناس الیه

 


صرت کربلا او کل ربعی دروبی
او علیه اتسدّدت کلها دروبی
اکل الدمعتی بالدم دروبی
وارید اعمى ولا شوف الدنیه

 

أحبابی اشنـون حــالتــکم بعدنا
اشبدینا والوقـــت عنـــکم بعدنا
إذا انتم نسیتونا ترى احنا بعدنا
أبذکرکم کل صباح وابکل مسیه


 مرة اصفن علـیکم مرة سایل
مرة الدمع ناشــف مرة سایل
مرة احتار شکتب من رسایل
مرة انتظر ســــاعات المنیة

 

أتلعثم من أشوفــــــــن وسطک أنا
أومنوا لوشوش بذانک واسطک أنا
تقلی ویــنک أنتــــــــه وسطک أنا
تــدور بــالنـبـض تـعـــــثر علیه

+   reza ; ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٦

اشعار عربیه اهوازیه

انت لمسة جفوفی مسجلک
وجنت ملکی وسجل طابو مسجلک
برساله الکلب ودیته مسجلک


ونته بسهم غدرک علی ردیت
وشبه عود بجزیرةنحلت ردیت
اکص ایدی اذا لک یوم ردیت


وشهود اهلی علیه تصیر وهلک
وعتبرک دمع جذاب وهلک
یرب الکون کون اندفن وهلک


ولا کول لعشرته بیوم حنیت
کافی هوای لجله الراس حنیت
ویامه بدمعتی الجفین حنیت


ادیه بدمع من الیوم ماحن
والمایسوه محنه بعد ماحن
شباب وشیبی بعده بعید ماحن


حمدت الله وثنین عیون قریت
ما أرجع بعد هیهات قریت
أعترافی الکل تسمعه الیوم قریت


أوافی الیستحقنی ویوفی الیه

+   reza ; ٥:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٦

تقسیم بندی عشیره سواری به زبان عربی

یعود نسبها حسب الوثائق الی اماره زبید وقالوا بعض انهم من ال فتله القحطانیه

وفی عشائرالسعودیه انهم من ربیعه العدنانیه.

اما نخوت عشیره السواری هی اخوت حیاصه  او اخوت ناصر

یسکنون النیسان والعمه والکسر و  المچریه و الرفیع وجمیع مدن المحافظه

تتکون عشائر السواری من ثلاثه عشائر رئیسیه:

1)     السواری البوناهی

و لناهی ثلاثه اولاد:

اسباهی

اشغانبی(ابو عشیره الشغانبه البوناهی فی العراق)

انفاظی(ابو عشیره النفاظات البوناهی التی تعد الیوم من بیت اعواجه)

2)     السواری بیت نصر

 

3) السواری بیت اعواجه

 

و تتکون عشیره السواری البوناهی من:

1) بیت احسین یراسهم حالیا الشیخ حمدان ابن المرحوم شیخ حسن ابن امشیهد

ابن خلف ابن احسین ابن اسعید ابن اسباهی ابن ناهی(بیت اسباهی رئاسه العامه)

و منهم المرحوم حاج شیخ جبارالفهد الخلف (عم شیخ حمدان)

و اولاد شیخ حسن المشیهد هم:

المرحوم شیخ فالح الحسن المشیهد

المرحوم شیخ محی الحسن المشیهد

المرحوم شیخ جرمل الحسن المشیهد

شیخ حمدان الحسن المشیهد

المرحوم شیخ امیر الحسن المشیهد

المرحوم شیخ حبیب الحسن المشیهد

المرحوم شیخ حمید الحسن المشیهد

المرحوم شیخ عبدالزهرا الحسن المشیهد

الشیخ الدکتور احمد الحسن المشیهد

الشیخ صباح  الحسن المشیهد 

 

2)  بیت مسعد و یراسهم حالیا شیخ عبدالزهرا ابن المرحوم حجی شنان

ابن شذر ابن عوده ابن ادوین ابن مسعد ابن اسباهی ابن ناهی (بیت اسباهی رئاسه العامه)

 

3) بیت سویعد و منهم کاظم ابن انعیمه السالم(بیت اسباهی)

4) بیت حمد و منهم حیدر ابن ارحیمه النصر(بیت اسباهی)

5)     بیت اطبینه ومنهم غدیر ابن احریجه و اعطیه ابن منان و ...

6)     بیت اجباره و منهم الحاج هاشم ابن امحمد و الحاج جبار ابن عیسی الراشد و ...

7)     بیت صبار و منهم المرحوم غازی الجاسم و الحاج هادی الجاسم

8)     بیت چولان و منهم بیت خلف العلی و بیت المرحوم عبدالحسن الهشال

 

المرحوم شیخ حسن المشیهد(السواری البوناهی)

 

المرحوم شیخ جبار الفهد الخلف و المرحوم شیخ جرمل ابن حسن المشیهد الخلف(السواری البوناهی)

 

 

شیخ صباح ابن المرحوم شیخ حسن المشیهد(السواری البوناهی)

 

 

1)  بیت نصر: و هم بیت الرئاسه یراسهم الشیخ چاسب المرحوم شیخ شنته

تتکون عشیره السواری بیت نصر من:

و هم ثلاثه حمائل: بیت مزبان/بیت درباش/بیت امشالی

و منهم کاظم الدعیسان داغر السلمان و عزیز الشنته و کریم الشنته

و رحیم الحاج عبدالله و انعیمه المطیلج و المرحوم اطعیمه المطیلج

  2) البو عبدالنبی

 3) المناصیر

  ۴) الغوازی:وهم ثلاثه حمائل البودوه/الویحات/بیت سرداح 

  5) البو بریهی

6) بیت اغدیر

7) بیت صبی

۸ ) بیت عتیوی

۹ )المطارده

۱۰) بیت حشف

۱۱) بیت الصبی

۱۲) البوخویر

۱۳) المناصیر

۱۴) بیت فضیل

۱۵) الضیاغم

  1- فخذ فضیل

11- فخذ عبدالله

2- فخذ مشالی

12- فخذ آل جویبر

3- فخذ صبی

13- فخذ المطاردة

4- فخذ البعبد النبی

14- فخذ خوین

5- فخذ حشف

15- فخذ النصیر

6- فخذ الغوازی

16- فخذ عتیوی

7- فخذ البخویر

17- فخذ غدیر

  18- فخذ الویعی

۸) فخذ الببریهی

19- فخذ الجمال

۹) فخذ المناصیر

 

 

 

تتکون عشیره السواری بیت اعواجه من:

1) بیت اعواجه و هم بیت الرئاسه و منهم الشیخ عبود ابن ابوریشه

و الشیخ کریم ابن حمید الخلف و الحاج رحیم ابن المرحوم شیخ خلف ابن شیخ شقاتی

و  لفته الرحما ابن شیخ جبار و  حجی هترو ابن صالح ابن شیخ امهودر

و حمید ابن شیخ امحمد الموسی

2)     بیت منسی (البوشاهین)

3)  الدبات 

2- الثعالب

  3) بیت فرج

4) بیت حسن

5) بیت حمدان

  ۶ ) بیت الحجی

  7) الگرف

۸) الرویشد

9 )   النفاضات: یعود نسبها الی انفاظی ابن ناهی جد عشیره البوناهی

  10 ) الدبوسات

۱۱ ) الذهیبات :یعود نسب هذه العشیره الی ذهب بن بشاره بن ساری

12) حمولة بیت اسلیم و هی تتکون من فخذین 1- بیت امحیبس 2- بیت فدعم و من بیت فدعم استقل بیت باسم بیت حسان ویراسهم قبل الحرب امحمد الجبیره ثم بعد کاظم الزیاره وفی النهایه الاستاد جاسم امحمد الجبیره و یتکون عددهم اکثر من 200 عایله و بیت حسان فقط اکثر من 50 عایله .یسکنون فی الاهواز و الخفاجیه و منهم فی العراق

 

المرحوم شیخ حمید الخلف(السواری بیت اعواجه)

 

المرحوم شیخ فرعون ابن ابو ریشه(السواری بیت اعواجه)

+   reza ; ٥:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٦

قبائل عرب خوزستان

قبائل عرب خوزستان

قبیله الجواد-بیت احمیرـقبیله الزیرج ـ عشیره الازارقه ـ قبیه بنی اسد ـ الانصاریه ـ الاماره ـ عشیره اوس ـ عشیره الباجی ـ قبیله الباوی ـ عشیره الجاجره ـ عشیره البحارنه ـ عشیره البخات ـعشیره البروایه ـ عشیره البهادل ـ ال البطاط ـ عشیره البغلانیه ـ عشیره البنده ـ البوبصیری ـ عشیره البو بالد ـ عشیره بنو بیان ـ عشیره التفاخ ـ قبیله بنی تمیم ـ قبیله الثوامرـ عشیره الجعافره ـ عشیره الجعاعره ـ تیره الجزایری ـ الجمالدین ـ عشیره حزبه ـ عشیره جلیزی ـ عشیره جریش ـ عشیره الجبارات (الجبور فی العراق) ـ عشیره الثعالب ـ عشیره الجعاوله ـ عشیره الجواسب ـ عشیره الجوابر ـ عشیره الحجیه ـ عشیره الحردانه ـ عشیره الحردان ـ الحزیم ـ عشیره الحساویه ـ عشیره الحلاف ـ عشیره البو حمادی ـ عشیره البو حمدان ـ عشیره الحمزه ـ عشیره الحمودی ـ عشیره الحمید ـ عشیره الحناتشه ـ عشیره بنو حنظله ـ عشیره الحوافظ ـ عشیره الحویزی ـ عشیره نیس ـ عشیر ه ساکیه ـ عشیره الکوت ـ عشیره اهل جرف ـ عشیره بنوحطیط ـ عشیره الحیادر ـ قبیله بنی خالد ـ عشیره بنو خاقان ـ عشیره الخرسان ـ عشیره الخزعل ـ قبیله الخزرج ـ قبیله الخفاجه ـ عشیره الخمیس ـ عشیره الخنافره ـ عشیره الخویات ـ عشیره دبیس ـ عشیره الرئیس ـ عشیره درام ـ عشیره الدحیمی ـ عشیره الدخین ـ عشیره البو درج ـ عشیره الدغاغله ـ عشیره الدفافعه ـ عشیره الدلفیه ـ عشیره ال دلام ـ عشیره دیالم ـ عشیره الذکیه ـ عشیره الذویب ـ عشیره الذهیبیات ـ عشیره الربود ـ عشیره بنی رشید ـ عشیره الرکاض ـ عشیره الرویشد ـ عشیره الزبید ـ قبیله الزبید ـ عشیره الزبیدات ـ عشیره الزگان ـ عشیره بنو زریق ـ عشیره الزغیب ـ عشیره الزویدات ـ عشیره الزهیریه ـ عشیره بنوزیاد ـ عشایر الساده ـ عشیره الربیعه ـ عشیره الساعد ـ قبیله بنی ساله ـ عشیره السبتی ـ عشیره بنو لبیع ـ عشیره سرای ـ عشیره ال سریه ـ عشیره بنوسعید ـ عشیره بنو سکین ـ عشیره البوسلطان ـ عشیره السلامات ـ عشیره سلیمان ـ عشیره ال سمیط ـ عشیره سواری ـ عشیره السواعد ـ عشیره السودان ـ عشیره الشاوریه ـ عشیره السید شبیب ـ بیت مشعل ـ عشیره الشدود ـ قبیله الشرفا ـ عشیره الشریفات ـ عشیره ال شمس ـ عشیره الشماخنه ـ عشیره الشموس ـ عشیره الشویلات ـ عشیره بیت صخر ـ عشیره الصرخه ـ عشیره الصلیح ـ عشیره الصلبوخ ـ عشایر الصابئه ـ عشیره الصور ـ عشیره الصقور ـ عشیره الصیاح ـ عشیره الصیامر ـ عشیره الضبه ـ قبیله بنی طرف ـ سادات طالقانی ـ عشیره الظلوم ـ عشیره ال عامر ـ عشیره عبدویس ـ عشیره عبدالخان ـ عشیره العبوس ـ


عشیره عبوده - عشیره عباده - عشیره العراگات - عشیره العساکره - عشیره البو عطوی - عشیره اعگیل - عشیره بنی عقبه - طایف العکاشه - قبیله عچرش - عشیره العمور - عشیره العنافجه - عشیره العوابد - عشیره العیدان - عشیره بیت غانم - عشیره البو غبیش - عشیره البو غضبان - عشیرره البو فرحان - عشیره الفرطوس - عشیره الفزاره - عشیره الفضل - عشیره الفهود - عشیره القطارنه - عشیره الفواضل - عشایر القنواتیه - عشیره القوام - قبیله ال کثیر - عشیره الکثیرات - قبیله بنی کعب - قبیله کعب شوش - عشیره الکردونی - قبیله چنانه - عشیره ال کنعان - قبیله بنی لام - قبیله بنی مالک - عشیره مجدم - عشیره البو محسن - عشیره البو حمود - عشیره محمد العبید - قبیله البو محمد - قبیله المذحج - عشیره المراونه - عشیره المراعی - عشیره بنو مره - عشیره حزیرعه - قبیله مزرعه - عشیره البو مسلم - عشیره المطور - عشیره البو معروف - عشیره معاویه - عشیره البو معبد - عشیره المعدان - قبیله المتفق - عشیره المنیعات - قبیله میاح - عشیره مهدیه - عشیره بیت نبهان - قبیله النصار - عشیره النواصر - عشیره النوافل - عشیره بنو نعامه - عشیره بنو ویس - عشیره الهواشم - عشیره هلالات.

+   reza ; ٥:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٦

به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com

+   پرشین بلاگ ; ٥:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٦

صفحه قبل →
design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir